Nội quy lao động PDF. In Email
Thứ năm, 10 Tháng 7 2008 18:55

    Hiện ở công ty chúng tôi đang tồn tại song song 2 bộ Nội quy lao động, một bộ (ngắn gọn) được đăng ký công nhận tại Sở Lao động thương binh xã hội, một bộ chi tiết ban hành áp dụng trong công ty để nhân viên dễ dàng thực hiện. Vậy làm thế nào để hài hoà cả 2 bộ Nội quy trên?

Trả lời:

    Thực hiện các quy định về ban hành nội quy lao động: Ban hành nội quy lao động là quyền của người sử dụng lao động, đồng bộ với quyền tổ chức quản lý. Điều 82 Bộ luật lao động sửa đổi bổ sung 2006 có quy định: "Doanh nghiệp sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản" (khoản 1) và "...phải đăng ký bản nội quy lao động tại cơ quan quản lý nhà nước về lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Nội quy lao động có hiệu lực, kể từ ngày được đăng ký." (khoản 3).

   Nội quy lao động để duy trì kỷ luật lao động trong các đơn vị nên phải có đầy đủ các nội dung chủ yếu sau: a) Thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi; b) Trật tự trong doanh nghiệp; c) An toàn lao động, vệ sinh lao động ở nơi làm việc; d) Việc bảo vệ tài sản và bí mật công nghệ, kinh doanh của doanh nghiệp; và quan trọng nhất là phải quy định e) Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động, các hình thức xử lý kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất. (khoản 1 điều 83 và Điều 4 Nghị định số 41/1995/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động).

   Bản nội quy chỉ có hiệu lực khi có đầy đủ các nội dung chủ yếu trên và không trái với quy định của pháp luật, thoả ước lao động tập thể của đơn vị và phải được đăng ký công nhận tại Sở  Lao động thương binh xã hội.

    Như vậy, trong hai bộ Nội quy hiện đang tồn tại song song ở Quý công ty thì chỉ có Bộ Nội quy đã được đăng ký công nhận tại Sở Lao động thương binh xã hội là có hiệu lực trước pháp luật. Ngoài ra, các quy định trong Bộ Nội quy chi tiết (nhưng không được đăng ký công nhận tại Sở Lao động thương binh xã hội) thì không được coi là cơ sở pháp lý- căn cứ pháp luật để áp dụng liên quan đến các vấn đề xử lý kỷ luật, trách nhiệm vật chất đối với người lao động, cũng như trong việc giải quyết tranh chấp về các vấn đề khác trong quan hệ lao động bởi nó không có hiệu lực trước pháp luật.

     Theo chúng tôi, Quý công ty nên thực hiện việc đăng ký bổ sung Bản Quy chế chi tiết (chính là bản nội quy chi tiết) kèm theo Bản Nội quy đã được đăng ký công nhận tại Sở Lao động thương binh xã hội để vừa đảm bảo cụ thể hoá các quy định trong nội quy cho người lao động tuân thủ thực hiện dễ dàng vừa đảm bảo tính hiệu lực trước pháp luật. (Điều 5 Nghị định số 41/1995/NĐ-CP).

                             Công ty Luật 5 Quốc Gia